Bơm định lượng, bơm đinh lượng dinh dưỡng cho cây trồng

-35%